كه نالى DTV -Yahsat 52 Eastياريا فه دكوهيزيت ب بيزه ريا عربى

Araz1989

ئەندام
Yahsat 1A-52 East
12130
H
27500
---------
ئه كه ر هاتوو ييت كود ئه فه كودى وى زى

sid:44f4

BISS

8716F5971397DE04
 

serano

گروپی سکای کورد
VIP
ده ســـــــــــت خؤش بــــــــــــــيت براكـــــــــــــــــــه م
 
Top